آموختن نوشتاری کلمه مدیر

واژه ها در دستان دانشمندان ما فقط واژه و مفهوم نیستند آنها معنا دارند در دنیای واقعی مصداق پیدا می کنند.
قدردانی و سپاس جمعی از کلاس اولی ها از مدیر ارجمندشان به بهانه ی آموختن نوشتاری کلمه مدیر