محیط دانشمند کوچولو با فکر و استراتژِی طراحی شده,ما دراین مکان امکانات خاصی را در نظر گرفته ایم که کودک شما احساس امنیت و احساس شادی کند زیرا معتقد هستیم شادی و امنیت حق کودکان است.اولین مساله شرایط آموزش بر پایه بازی است..