ساخت ماشین هایی بادی در کارگاه علوم

فکرشو می کردید پسرهامون در تلاش باشن ماشین هایی بسازن که سوختش باد باشه بجای بنزین!
مهندسای کوچولو، آینده در دستان شماست.