سرویس آنلاین

برای بسیاری از والدین اطمینان از امنیت کودکان و چگونگی تردد کودک ازمرحله سوارشدن به سرویس تا رسیدن به منزل اهمیت دارد. برای همین منظور اپلیکیشن و سامانه ای طراحی کرده ایم تا والدین بتوانند شبیه به سامانه های تاکسی آنلاین از کیفیت حمل و نقل فرزند خود مطمئن شده و کودک مجبور به انتظار در محیط خارج از منزل نباشد.