پایش روانشناسی

معتقدیم که ابتدا می بایست برای هرکودک یک هدف مشخص و قابل اندازه گیری تعریف نماییم تا در بازه مشخصی که از برنامه های مدرسه استفاده مینماید درشاخصهایخود بهبود پیداکرده و به سطح تعالی دست پیدا کند. این نتایج بصورت نظام مند در سامانه و اپلیکیشن والدین درج می شود و محرمانه خواهد بود.