خانم وزیری

معلم کلاس سوم

خانم رححمانی

معلم کلاس اول

من مریم رحمانی متولد دهم آذر هزار وسیصدو پنجاه وهفت مادر دو فرزند کارشناس آموزش ابتدایی وبا افتخار معلم کلاس اول
همه ی کودکانه های من پر بود از لحظاتی که مادرم با عشق ؛پایان هرروز آماده می شد برای فردای کاری اش ومن با این باور بزرگ شدم که معلم کلاس اول آغاز و پایان همه ی شغل هاست.
چون اسطوره ی من ؛مادرمن؛معلم کلاس اول بود واین عشق را چنان در من به اوج رساند که حتی زمانیکه در دانشگاه دولتی پذیرفته شدم در رشته ی پرستاری؛انتخاب من نشد ومعلمی همه ی زندگی من شد و
معلم کلاس اول بودن را که ندانی…
در تمام این سالها که دانش آموزانم در آغاز راه با چشمان معصومشان غریبانه کلمات را می نگریستند ؛من می دانستم که هر روز که به مدرسه می آیند شکفتن را در آنها به تماشا خواهم نشست و این زیباترین تصویر زندگی من است. بغضی که در پایان راه با خواندن کتابها توسط آنها گلوی مرا میفشارد و اشکی که جاری میشود….
پس به معلمی خودم عشق میکنم و به کارم می نازم و به تلاشهایم افتخار میکنم و می خواهم چشمانم همیشه معلم بمانند…
واکنون پانزدهمین سال زندگی کاری ام را با عشق فراوان در مدرسه ی دانشمند کوچولو که یکی از آرزوهای تحقق یافته ی من ازتعریف مدرسه ی ایده ال است؛با شما عزیزان به اشتراک میگذارم.

خانم وزیری

معلم کلاس سوم

[TEAM_B id=3096]