کارگاه های تخصصی

در سیستم دانشمندکوچولو هرکلاس یک موضوع اختصاصی و امکانات خود را داردو این مساله باعث می شود که هر لحظه کودک به سمت کنجکاوی بیشتر و فرضیه سازی و آزمایش و در نهایت یادگیری پرتاب شود و شتاب بگیرد. یک محیط خلاق و مجهزهرکودکی را به یک فرد فعال و کنش گرتبدیل می کند.