کیف در مدرسه

معتقدیم که کودکان در منزل باید آموخته هایشان را زندگی کنند و نباید موجب استرس و اذیتکودک و خانواده شویم. کیف در مدرسه حالتی است که کودک صرفا فعالیت های پروژه محور و دلخواه خود را در منزل پیگیری می کند و فعالیت های اصلی در فضای مدرسه شروع شده و به پایان می رسد .