گرامی داشت سالروز ۹ دی

گرامی داشت سالروز ۹ دی روز میثاق امت با ولایت