کادر آموزشی دبستان دانشمند کوچولو

صفحه در حال بروزرسانی

خانم برهمت

معلم کلاس اول

خانم عبداله زاده

معلم کلاس اول

خانم کفشدار طوسی

معلم کلاس اول

خانم تقدیسی

معلم کلاس اول

خانم شمشیری

معلم کلاس اول

خانم حکیم زاده

معلم کلاس دوم

خانم امینی

معلم کلاس دوم

خانم شهراد

معلم کلاس دوم

خانم روحی

معلم کلاس سوم

خانم حق پرست

معلم کلاس سوم

خانم عودی

معلم کلاس چهارم

خانم معاشری

معلم کلاس پنجم

خانم اسماعیلی

معلم کلاس ششم

خانم دهقانی

معلم تخصصی علوم و ریاضی

خانم لشگری

معلم تخصصی علوم

خانم دهقانی

معلم تخصصی علوم

خانم لشکری

معلم تخصصی علوم

خانم اخوان

معلم تخصصی خوشنویسی

آقای باقریان

معلم تخصصی شاهنامنه

آقای رستگار

معلم تخصصی ورزش​

آقای سخاوتی

معلم تخصصی زورخانه

آقای حسینی

معلم تخصصی زورخانه

کادر پیش دبستانی دانشمند کوچولو

خانم ده بالایی

مربی پیش دبستانی یک

خانم رمضانی

کمک مربی پیش دبستانی یک

خانم عمرانی

مربی پیش دبستانی دو الف

خانم حسامی

کمک مربی پیش دبستانی دو الف

کادر اجرائی دبستان دانشمند کوچولو

آقای هاشمی

مدیر مجتمع دانشمند کوچولو

خانم سلمانیان

مدیر مدرسه

خانم جامع

معاون داخلی

خانم ملاشاهی

معاون اجرایی

خانم افضل نیا

معاون آموزشی

خانم مردانی

مسئول رسانه و روابط عمومی

خانم لشکری

معاون پایه

خانم داوری

معاون پایه

خانم نرگسی

مشاور

خانم عبادی

مشاور