علاقه مندی به فعالیت های پرورشی
  • مشخصات دانش آموز :

  • علاقه مندی به فعالیت های پرورشی :

    دانش آموز عزیزدر کدام بخش از موارد زیر تمایل دارید در مدرسه فعالیت کنید ؟
  • علاقه مندی به حضور در مسابقات :

  • ( عناوین و رتبه هایی که در سطح شهرستان، استان و کشور کسب کردید را بنویسید )
  • در صورتی که مهارت یا توانایی غیر از مهارت های ذکر شده دارید یادداشت کنید.