ثبت نام بین پایه

توجه:

ثبت نام در این بخش مخصوص دانش آموزانی است که در حال حاضر مشغول به تحصیل در دبستان دانشمند کوچولو هستند و متقاضی ثبت نام در پایه های دوم تا ششم هستند.