با اعضای تیم ما آشنا شوید بهترین ها با ما کار می کنند

مهسا نوری

بازاریابی

دانیال خدایی

مدیر اجرایی

ماریا غفاری

منابع انسانی

نادر محمدیان

مدیر عامل