اپلیکیشن اختصاصی

ارتباط ما با کودک و والدین پس از زمان مدرسه قطع نمی شود و والدین می توانند نتایج اختصاصی پایش روانشناسی کودک خود و سایر برنامه ها و اطلاعیه ها را بررسی کنند و کودک نیز میتواند با مشاوره آنلاین مدرسه برای پیگیری پروژه های مدرسه مشورت کند.