برد سفیر پروری

این یکی از بردهای مدرسه ی ماست.
همانطور که می بینید با بقیه ی بردها در سایر مدارس متفاوت است.
هدف از نصب این برد معرفی طرح سفیرپروری است.
طرح سفیر پروری در سه حیطه (اخلاق، نظم و قانون) اجرا میشود که در آن طبق شاخص های تعیین شده دانش آموزان در پایان هر هفته به عنوان سفیر هر حیطه مشخص و عکسشان روی برد قرار می گیرد
و در پایان هر ماه چند گزینه ی جذاب برای #جوایز سفیران در نظر گرفته می شود و یکی از گزینه ها به انتخاب خود دانش آموزان برایشان اجرا می شود.
از #مزایای این طرح میشود به
کاهش فضای رقابت درسی اشاره کرد، البته که در این طرح هم فضای رقابت دوستانه مهیاست، اما در حیطه های ارزشی و از آنجا که در نهایت اسم #تمام دانش آموزان روی برد خواهد رفت، تاثیر منفی روی روحیه ی آنان نخواهد داشت.
از دیگر مزایای این طرح رسالتی است که بر دوش سفیران می گذارد و از دانش آموزان می خواهد آنچه باعث شده آنان سفیر شوند را به دیگران نیز بیاموزند و این خود موجب تقویت رفتار و نهادینه شدن آن در دانش آموز می شود.
هم اینک ما طی یک ماه گذشته این طرح را یک دوره اجرا کردیم و به مرور #اثرات_خوب آن را می بینیم و در این مسیر همراهی شما والدین عزیز موجب اجرای هرچه بهتر طرح و ماندگاری آن می شود.