آموزش در دانشمند کوچولو فقط به کتب  درسی ختم نمی شود…

ما به رسالت انسان بودن و زندگی فکر می کنیم, اینکه کودکان ما در بستر فقط آموزش درسی قرار نگیرند و مهارت های زندگی را بیاموزند.در مدرسه ما یکی از ارکان مهمی که سبب می شود کودک احساس خوشایندی نسبت به محیط مدرسه داشته باشد ، درک احساسات کودکان توسط پرسنل آموزش دیده مدرسه هست و محیطی که ما در اینجا برای کودکان فراهم کردیم.   چشم انداز مدرسه ، ایجاد فضایی مساعد برای آموزش و پرورش کودک هست مسائلی که ما احساس می کنیم فقط به کتب درسی ختم نمی شود و مهارت های زندگی که کودکان ما نیاز داردند در مدرسه دانشمند کوچولو محقق می شود.

نگاهی به امکانات مدرسه