زبان های خارجی بازی محور

چندسالی است که بر روی طراحی و پیاده سازی سیستم آموزش بازی محور زبان انگلیسی دیپلمات کوچولو فعالیت میکنیم و گمان میکنیم که آموزش زبان های خارجه بخصوص براساس روش های بازی محور و خلاق موثر است.