زورخانه پوریای ولی

یکی از بهترین روش هایی است کهبرای بازگویی مفاهیم اخلاقی به آن دست یافته ایم موضوع پیاده سازی ورزش های باستانیو زورخانه ای است تا کودکان ضمن ورزش ، مفاهیم اخلاقی را با ریتم ها و نواها و… تمرین کنند و البته منش پهلوانی و فروتنی در نهاد کودک ریشه بدواند. همچنین کودکان در هرسال دورشته ورزشی را نیز تجربه میکنند تا در سال های دبستان بتوانند رشته های ورزشی دلخواه خود را انتخاب نمایند.