منتورینگ و مشاوره

در مدارس برتر دنیا از افراد متخصص در خارج از فضای مدرسه برای راهنمایی کودکان استفاده می کنند تا پروژه های اکتشافی کودکان متوقف نشودو در دنیای واقعی به پیش برود. برای همین منظور منتورهایی را برگزیده ایم تا از تخصص هایشان برای راهنمایی کودکان استفاده نماییم. بخصوص در حوزه تکنولوژی های آینده.