هفته های شگفت انگیز

کودکان از بازی و فعالیت در طبیعت در کار لذت و تفریح آموخته های بسیاری را کسب نمایند. کودکان بسیاری را در مزرعه کودک دیده ایم که آرامشی از بازی و فعالیت آموزشی در طبیعت بدست می آورند که هیچگاه در کلاس های محصور بدست نیاورده اند.به همین منظور 20 برنامه اردویی و خلاق در هفته های شگفت انگیز پیاده سازی می شود.