ک مثل کتاب

آموختن کلمه ی کتاب و کتاب خانه در دنیایی که کتابها بی شک بهترین دوستان ما هستند و
به یمن این اتفاق دوست داشتنی کلاس اولی هایمان مهمان کتابخانه ی کوچک و تازه متولد شده ی مدرسه ی مان بودند.
از هم اکنون فرهنگ کتابخوانی و کتاب دوستی را نهادینه کنیم.
ک مثل کتاب