یادگیری بازی محور

مهم ترین علاقه کودکان بازی کردناست و همیشه در حین بازی کردن به مرحله یادگیری پایدارو اثربخشدستپیدا کرده اند.بر این اساس بارویکرد Play-based Learning تلاش میکنیمتا مهمترین آموزش ها و یادگیری ها را به سبک جذابو خلاق برایکودکانوبا نقش آفرینی خود کودک ارایه نماییم .