یادگیری شخصی سازی شده

کودکان با یکدیگربه همان اندازه که در ظاهر تفاوت دارند در ویژگی های روانی و عاطفی واستعدادها و روش های یادگیری متفاوت هستند و ما این تفاوت ها را به رسمیت میشناسیم و سعی می کنیم این تفاوت ها را به فرصت هایی برای پیاده سازی یک سیستم آموزشی موثر و شخصی سازی تبدیل نماییم .