051-37612717 info@lsschool.ir مشهد، بلوار ملک آباد، بین فرهاد 2 و 4

جشن آموختن نوشتاری کلمه دانشمند

سرآغاز نامت، سرآغاز همه ی آموخته های شیرین زندگی ام می شود.
قدر دان تک تک لحظه های شیرینی می شوم که با بودنت برایم رقم زدی
دبستان دوستداشتنی من آینده ی دانشمندان این سرزمین، شاید گاهی مدیون تو باشد.