کلاس اول خانم برهمت

یکشنبه 24اردیبهشت ماه 

-رونویسی از اعداد 0 تا 100 (5تا 5تا)

-رونویسی از اعداد 0 تا 20 (عددی و حروفی)

-رونویسی از اعداد 0 تا 100 (عددی و حروفی)

-رونویسی از اعداد 0 تا 100 (6تا 6تا)

-رونویسی از اعداد 0 تا 100 (3تا 3تا)

-رونویسی از اعداد 100 تا 0 (2تا 2تا کم شود.)

دکمه بازگشت به بالا