نقطه تمایز

محیط دانشمند کوچولو بر مبنای استراتژِی طراحی شده است, ما در این مکان امکانات خاصی را در نظر گرفته ایم که کودک شما احساس امنیت و شادی کند زیرا معتقدیم شادی و امنیت حق کودکان ماست.

آشنایی با کادر

حتما مشتاق هستید بدانید چه افرادی در تعامل با فرزندان شما هستند, ما در این مدرسه افرادی را گردهم آوردیم که میدانیم عزت و شان کودکان را درک می کنند و در هر سمتی که هستند متخصص آن جایگاه می باشند.

چشم انداز

ما به رسالت انسان بودن و زندگی فکر می کنیم, اینکه کودکان ما در بستر فقط آموزش درسی قرار نگیرند و مهارت های زندگی را بیاموزند. در این راستا افرادی را در این مجموعه گرد هم آوردیم که آن ها هم با ما همدل هستند.

گالری تصاویر