کلاس اول خانم احتشام زاده

یکشنبه 24اردیبهشت ماه 

-دفتر ریاضی تا انتها کامل شود.

-از کلمات ابی هر درس از تشدید تا ظ هرکدام 2 عدد نوشته شود

دکمه بازگشت به بالا