کلاس دوم خانم اسماعیلی

شنبه 23 اردیبهشت ماه 

-کلمات سخت درس های اول تا هفدهم کتاب فارسی از هر کلمه یک مرتبه بنویسید.

دکمه بازگشت به بالا