کلاس اول خانم حسین زاده

دوشنبه 25اردیبهشت ماه 

🔹از برگه کلمات، کلمات یک نقطه، 2نقطه، 3 نقطه،بی نقطه، چهارنقطه نوشته شود.

دکمه بازگشت به بالا