کلاس چهارم خانم لشکری

شنبه 23 اردیبهشت ماه 

کتاب نگارش درس ۱۷ کامل پاسخ داده شود.
کتاب کار علوم خیلی سبز درس ۱۳ کامل پاسخ داده شود.
کتاب ریاضی درسی صفحات ۱۴۵ تا ۱۴۷ حل شود.

فردا کتاب علوم خیلی سبز، ریاصی درسی و کارپوچینو و نگارش آورده شود.

دکمه بازگشت به بالا