کلاس دوم خانم ملکی2

یکشنبه 24اردیبهشت ماه 

-تمام قسمت های کتاب نگارش که به دلیل غیبت با … کامل نشده کامل شود.

-کتاب کار فارسی دانشمند تمام صفحات کامل شود.

-تمرین و تکرار و مرور برای امادگی ارزشیابی پایانی نگارش روز چهارشنبه

-روز شنبه کتاب نگارش و کتاب کار تحویل معلم شود.

دکمه بازگشت به بالا